Top tài khoản mới tiêu biểu của tháng

Ngày kết thúc: 31/01/2022

23 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Danh mục đăng tin

Địa điểm đăng tin

Biện Thị Mỹ Kiều

Biện Thị Mỹ Kiều

ID: ***123
 • Tài khoản: Bình thường

 • 14/12/2021

9 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Võ Thị Ngọc Nhàn

Võ Thị Ngọc Nhàn

ID: ***429
 • Tài khoản: Bình thường

 • 23/12/2021

9 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Danh mục đăng tin

Địa điểm đăng tin

Bùi Tuân

Bùi Tuân

ID: ***566
 • Tài khoản: Bình thường

 • 27/12/2021

7 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Danh mục đăng tin

Địa điểm đăng tin

Mai Hoàng Hưng

Mai Hoàng Hưng

ID: ***880
 • Tài khoản: Bình thường

 • 07/12/2021

6 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Danh mục đăng tin

Địa điểm đăng tin

Thanh Dung

Thanh Dung

ID: ***504
 • Tài khoản: Bình thường

 • 25/12/2021

6 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Danh mục đăng tin

Địa điểm đăng tin

Nguyễn Văn Lanh

Nguyễn Văn Lanh

ID: ***594
 • Tài khoản: Bình thường

 • 28/12/2021

6 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Danh mục đăng tin

Địa điểm đăng tin

Thanh Long Nguyen

Thanh Long Nguyen

ID: ***942
 • Tài khoản: Bình thường

 • 09/12/2021

5 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Nguyễn Trung Tín

Nguyễn Trung Tín

ID: ***137
 • Tài khoản: Bình thường

 • 14/12/2021

5 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi

Danh mục đăng tin

Địa điểm đăng tin

Dương Thị Ngọc Ánh

Dương Thị Ngọc Ánh

ID: ***214
 • Tài khoản: Bình thường

 • 16/12/2021

5 Tin đã đăng

 • 0 Lượt thích

 • 0 Được theo dõi

 • 0 Đang theo dõi