DCP BC-FF (Nouryon)- chất nối mạch

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

Perkadox BC-FF (Chất nối mạch)

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

Chất liên kết mạch có mùi DCP BC-FF

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

Nhựa TPE/TPR

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

Chất khâu mạch DCP 14S-FL (Nouryon)

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

Hạt nhựa TPE/TPR mới

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

Hạt nhựa nguyên sinh TPE/TPR

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

Bột độn cho cao su Silic Dioxit (SIO2)

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ

DCP BC-FF (Perkadox)

 • Toàn Quốc14549km
 • Liên hệ