Hướng dẫn đăng tin bán sản phẩm

Chọn menu Đăng tin / Đăng sản phẩm ở góc phía trên màn hình.

Tiếp tục chọn đúng Chuyên mục cần đăng. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất đăng tin bán sản phẩm..