Tỉnh thành
 • TP. HCM
 • Hà Nội
 • Toàn Quốc
 • Bình Dương
 • Đồng Nai
 • TP Đà Nẵng
 • Long An
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Bắc Ninh
 • TP Hải Phòng
 • TP Cần Thơ
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Quảng Nam
 • Lâm Đồng
 • Bình Thuận
 • Bình Phước
 • Quảng Ninh
 • Nam Định
 • Bình Định
 • Hưng Yên
 • Vĩnh Long
 • Tiền Giang
 • Thừa Thiên Huế
 • Thanh Hóa
 • Nghệ An
 • An Giang
 • Vĩnh Phúc
 • Quảng Ngãi
 • Đắk Lắk
 • Hà Nam
 • Thái Nguyên
 • Hải Dương
 • Tây Ninh
 • Quảng Bình
 • Thái Bình
 • Bắc Giang
 • Hậu Giang
 • Cà Mau
 • Bến Tre
 • Hòa Bình
 • Trà Vinh
 • Sóc Trăng
 • Phú Yên
 • Ninh Thuận
 • Đồng Tháp
 • Hà Tĩnh
 • Gia Lai
 • Bạc Liêu
 • Kon Tum
 • Phú Thọ
 • Ninh Bình
 • Tuyên Quang
 • Quảng Trị
 • Hà Tây
 • Lào Cai
 • Đắk Nông
 • Yên Bái
 • Lạng Sơn
 • Điện Biên
 • Sơn La
 • Cao Bằng
 • Hà Giang
 • Lai Châu
 • Bắc Kạn
Đăng tin
Thông tin mô tả

                                                                                                            

BAÛNG BAÙO GIAÙ                       

NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC:

1/ Noäi dung bao goàm:

- Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình

       -   Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng

- Bao goàm cöùu hoä .

- Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy  giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.)

 

2/ Nội dung không bao gồm:

    -   Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.

    -   Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que 

         haøn, ñaù caét, ñaù maøi ...

3/ Noäi dung khaùc :

    -    Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ)

GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN :

   Maùy Keùo  Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi -  Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India.

- Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA

- Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD  STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA  hoaëc tuû ngoaïi  nhaäp  STEP - Thailand vaø tuû ñieän 

   ngoïai  nhaäp  NIPPON - Malaisia .

- Duøng inox loaïi  I   1,0MM - TAIWAN

- Cöùu hoä boar .

- Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89

- Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O

- Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78

ray đối trọng chuyển thành ray T78

 

3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P

     Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ

 

NỘI DUNG

Chủng loại máy kéo

Kích thước cabin

Kích thước cửa

ĐIỀU KHIỂN

Đơn giá(VNĐ) Chưa  gồm VAT 10%

01

Thang máy Tải khách :

 450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,3kw

 

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

 H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

302.000.000

02

Thang máy Tải khách :

 450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 4,5kw 

 

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

 H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

314.000.000

 

Báo giá thang máy gia đình

Liên hệ

Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội

 • Mã tin rao S265238
 • Lượt xem 233
 • Hình thức Cần bán
 • Cập nhật 02/12/2019
Vị trí người bán trên bản đồ

Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội

Tìm kiếm theo từ khóa:

Bạn muốn chia sẻ lên:
Mẹo mua bán an toàn
Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra hồ sơ và tính khả dụng của mặt hàng trước khi thực hiện giao. Nên gặp gỡ trao đổi trước khi mua hàng.